Warning: Use of undefined constant DIR_MAIN - assumed 'DIR_MAIN' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /id.php on line 3
RODoN - Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest placówką samorządową, akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
W Ośrodku organizowane są różne formy doskonalenia w formie stacjonarnej i zdalnej. W systematycznie aktualizowanej ofercie znajdują się:
 • webinaria,
 • szkolenia,
 • seminaria,
 • warsztaty metodyczne,
 • konsultacje,
 • konferencje.

Doradcy metodyczni służą radą w zakresie metodyki kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego oraz:
 • awansu zawodowego,
 • prawa oświatowego,
 • wspierania rozwoju dziecka młodszego,
 • pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
Wszystkie zajęcia prowadzone przez doradców metodycznych są bezpłatne.

W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt Uczymy (się) REALNIE, LEGALNIE, ZDALNIE, którego celem jest bezpłatne wsparcie dyrektorów i nauczycieli w codziennej pracy w czasie pandemii.
Dyrektorom szkół proponujemy 10 - godzinny cykl szkoleń (metoda hybrydowa) dla rady pedagogicznej:
 1. Zmęczenie cyfrowe i inne konsekwencje izolacji społecznej (1 godz.),
 2. Komunikacja i dobra współpraca z rodzicami w czasie edukacji zdalnej (1 godz.),
 3. Praca z aplikacją Teams dla początkujących (1 godz.),
 4. Metody aktywizujące w pracy zdalnej (2 godz.),
 5. Tablica interaktywna, OneDrive, bezpieczne narzędzia i aplikacje w realizacji podstawy programowej:
  • języka polskiego (1 godz.),
  • języka angielskiego/niemieckiego (1 godz.),
  • matematyki (1 godz.)
  • biologii (1 godz.)
  • historii (1 godz.).

Nauczycielom szkół i placówek proponujemy udział w zajęciach stacjonarnych w małych grupach (szkolenia, warsztaty metodyczne, seminaria) prowadzonych w siedzibie Ośrodka przy ulicy J. Słowackiego 17 i w webinariach prowadzonych w aplikacji Teams - Office 365.
W czasie zajęć rozwijana będzie wiedza na temat technologii cyfrowych w edukacji, kompetencji cyfrowych uczniów i rodziców, sposobów realizacji podstawy programowej i przygotowania uczniów do egzaminów oraz ulepszania kluczowych relacji, w które zaangażowana jest społeczność szkolna.
Wszystkim dbającym o rozwój zawodowy proponujemy cykliczne spotkania w ramach sieci współpracy i sieci wsparcia, które umożliwiają osiąganie korzyści z procesowych działań opartych na zaufaniu i wzajemności oraz dzieleniu się przykładami dobrej praktyki.

W roku szkolnym 2021/2022 skoncentrujemy się na realizacji kierunków polityki oświatowej państwa:
 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
Zbudowana przez nas oferta ma służyć indywidualnemu doskonaleniu zawodowemu oraz wspomaganiu kompleksowego rozwoju szkoły. Zadaniem Ośrodka jest udzielanie pomocy szkołom i placówkom w przeprowadzeniu diagnozy, planowaniu i wdrażaniu zmian, ewaluacji efektów oraz formułowaniu wniosków.

Z naszych propozycji każdego roku korzysta kilka tysięcy nauczycieli z ponad stu szkół i placówek. Dziękujemy wszystkim za zaufanie i zapraszamy Państwa do współpracy.